news-activity-icon

ข่าวสารและกิจกรรม

สะสมใบเสร็จ Tesco Lotus

สะสมใบเสร็จ Tesco Lotus

สะสมใบเสร็จ Tesco Lotus ยอดซื้อโอวัลตินสมาร์ทยูเอชทีรสใดก็ได้ ครบ 590 บาท ฟรีกระเป๋าพี่สมาร์ท 3D พร้อมสมุดและกล่องดินสอ  ร่วมกิจกรรม ได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562

เงื่อนไขกิจกรรม

สะสมใบเสร็จที่มียอดซื้อโอวัลตินสมาร์ทยูเอชทีรสใดก็ได้ ครบ 590 บาท จากห้างเทสโก้โลตัส (Tesco Lotus)  รับฟรี กระเป๋าเป้ พี่สมาร์ท 3D พร้อมสมุดและกล่องดินสอ 1 ชุด

1. กิจกรรมและผู้จัดกิจกรรม
กิจกรรม “สะสมใบเสร็จที่มียอดซื้อโอวัลติน สมาร์ทยูเอชทีรสใดก็ได้ ครบ 590 บาท จากห้างเทสโก้โลตัส (Tesco Lotus) รับฟรี “ กระเป๋าเป้ พี่สมาร์ท 3D พร้อมสมุดและกล่องดินสอ 1 ชุด “ (ต่อไปนี้เรียกว่า “กิจกรรม”) ได้จัดขึ้นโดย บริษัท เอบีฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้จัดกิจกรรม”) 

2. กติกาการร่วมสนุก
2.1 ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกกิจกรรมนี้ได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกโดยการสะสมใบเสร็จที่มียอดซื้อโอวัลตินสมาร์ทยูเอชทีรสใดก็ได้ ครบ 590 บาท จากห้างเทสโก้โลตัส (Tesco Lotus) เพื่อแลกของรางวัล สามารถสะสมใบเสร็จได้ จำนวนของรางวัล 1,000 ชิ้น  พร้อมเขียน ชื่อ นามสกุล ลงบนใบเสร็จ จากนั้นส่งรูปใบเสร็จ พร้อมกรอกข้อมูล ชื่อ นามสกุล, ที่อยู่สำหรับจัดส่งของรางวัล เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก ข้อมูลของลูกค้าที่ร่วมสนุก (ผู้ปกครอง, เด็ก, คุณครู หรืออื่นๆ)  ซึ่งมีแบบฟอร์มในไลน์บัญชีทางการ( Line official account ): ovaltinesmart เท่านั้น 
2.2 ผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขข้างต้น ถือว่าได้ให้ความยินยอมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมแลกของรางวัลตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ทุกประการ และผู้จัดกิจกรรมจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยรูปถ่าย ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ชื่อในบัญชีโซเชียลมีเดียนั้น ๆ รูปและ Caption คำบรรยายรูปภาพที่ส่งประกวด รูป และ/หรือข้อมูลอื่น ๆ ของผู้ร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะสามารถระบุตัวผู้ร่วมกิจกรรมได้โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม ("ข้อมูลส่วนบุคคล") ที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้ให้หรือเปิดเผยในการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ผู้จัดกิจกรรมและหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้ใช้ในการดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จ รวมถึงโฆษณาและประชาสัมพันธ์และอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ไปใช้ในสื่อต่าง ๆ ได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อปฏิบัติตามกิจกรรมประกวดภาพถ่าย และกิจกรรมอื่นใดในลักษณะเดียวกันนี้ และ/หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้จัดกิจกรรมตามที่ผู้จัดกิจกรรมเห็นสมควร และผู้ร่วมกิจกรรมตกลงไม่คิดค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าตอบแทนแต่อย่างใด 
ทั้งนี้ ผู้จัดกิจกรรมจะเก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมไว้จนกว่าการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมประกวดภาพถ่าย และกิจกรรมอื่นใดในลักษณะเดียวกันนี้จะสิ้นสุดลง โดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเข้าถึง ขอสำเนา แก้ไข ขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการอัตโนมัติ คัดค้าน ลบหรือทำลาย ระงับการใช้ ขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดรวมถึงร้องเรียนได้ โดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อผู้จัดกิจกรรมได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนเอกสารนี้

3. ระยะเวลากิจกรรม 
3.1 ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมสนุกกิจกรรมนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 0.01 น. จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน2562 เวลา 23.59 น.
3.2 การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นเด็ดขาด และเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี ผู้จัดกิจกรรมถือว่าผู้ร่วมรายการทุกท่านได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการแลกของรางวัลนี้ทุกประการ หากผู้จัดกิจกรรมได้รับผลจากกฎหมายหรือได้รับคำสั่งจากหน่วยงานใดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อันมีผลให้จำต้องเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการร่วมกิจกรรมดังกล่าว ผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการร่วมกิจกรรมนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. ของรางวัล
รายละเอียดของของรางวัลมีดังนี้  กระเป๋าเป้พี่สมาร์ท 3D พร้อมสมุดและกล่องดินสอมูลค่า 520 บาท จำนวน 1,000 ชิ้น ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีคุณภาพ และราคาเทียบเท่า หรือใกล้เคียงกับของรางวัลข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า
4.1 ใบเสร็จที่ทียอดซื้อโอวัลตินสมาร์ทรสใดก็ได้ ครบ 590 บาท จากห้างเทสโก้โลตัส (Tesco Lotus) สามารถแลกรับรางวัลกระเป๋าเป้พี่สมาร์ท 3D พร้อมสมุดและกล่องดินสอ 1 ชุด มูลค่า 520 บาท (ห้าร้อยยี่สิบบาท) โดยมีของรางวัลจำนวน 1,000  ชิ้น รวมมูลค่า 520,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

5. การรับของรางวัล 
5.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องทำการยืนยันสิทธิแลกรางวัลด้วยตนเอง โดย กดแลกคะแนนสะสมตามกำหนดเพื่อแลกของรางวัลผ่านไลน์ และต้องแจ้งยืนยันชื่อ, เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่สำหรับจัดส่งของรางวัล ตามวันและเวลาที่กำหนดในกิจกรรม หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องการยืนยันสิทธิแต่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดข้างต้น ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านดังกล่าวสละสิทธิ์ในการแลกของรางวัลในรอบนั้นทันที
5.2 หลังจากการยืนยันตัวตนครบถ้วน ผู้จัดกิจกรรมจะจัดส่งของรางวัลตามการยืนยันแลกของรางวัล ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางไปรษณีย์ โดยจัดส่งให้ตาม ชื่อและที่อยู่ที่ผู้ได้แจ้งให้ผู้จัดกิจกรรมทราบในช่วงของการยืนยันสิทธิ์ ภายใน 45 วันทำการผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิในการจัดส่งให้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากของรางวัลถูกตีกลับเพราะที่อยู่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้จัดกิจกรรมไม่มีหน้าที่ต้องจัดส่งของรางวัลให้ผู้แลกรับของรางวัลอีกแต่อย่างใด และถือว่าผู้ชนะรางวัลคนดังกล่าวสละสิทธิในการร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลในรอบดังกล่าว 
5.3 หากเลยกำหนดเวลาอายุของคะแนนสะสมและ/หรือการแลกของรางวัลในระบบ ทางบริษัทของสงวนสิทธิในการดำเนินการตัดคะแนนที่หมดอายุตามความเหมาะสม

6. เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม 
6.1 ผู้ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และมีที่อยู่อาศัยในประเทศไทย 
6.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีบัญชีโซเชียลมีเดีย เป็นของตนเอง คือไลน์ LINE
6.3 ขอสงวนสิทธิในพิจารณาของรางวัลสำรองไว้ ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงของรางวัล สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
6.4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโอนคะแนนหรือสิทธิการรับของรางวัลให้กับบุคคลอื่นได้ 
6.5 ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ 
6.6 รูปที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดทางผู้จัดกิจกรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการนำรูปมาใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ภายใต้บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนใดๆ เป็นการตอบแทนแต่อย่างใด
6.7 รูปของรางวัลที่ปรากฏในข่าวประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ โฆษณา บรรจุภัณฑ์หรืออื่นใดนั้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเพื่อการโฆษณาเท่านั้น ของรางวัลจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6.8 คำตัดสินของผู้จัดกิจกรรมคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และผูกพันกิจกรรม และของรางวัลต่างๆ โดยไม่สามารถโต้แย้งได้
6.9 ผู้ร่วมกิจกรรม ถือว่าได้ให้ความยินยอมให้ผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิอย่างเด็ดขาดในการพิมพ์และ/หรือเผยแพร่รายชื่อ รูปถ่าย ของผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ธุรกิจทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต โดยไม่ต้องบอกกล่าวใดๆ ต่อผู้ร่วมกิจกรรม และผู้ร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิในการร้องขอกรรมสิทธิ หรือค่าตอบแทนในรูปแบบใดๆ ก็ตาม
6.10 ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขในกติกาต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า 
6.11 หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฎิบัติตามกฎและข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป และมีสิทธิเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา และการให้รางวัลตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้ 
6.12 ผู้จัดกิจกรรมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย จำนวน 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ และค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวกับรางวัลให้แก่ผู้ชนะรางวัล
6.13 หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ “ผู้จัดกิจกรรม” โทร. 02-7424330 ในวันและเวลาทำการ