news-activity-icon

ข่าวสารและกิจกรรม

สะสมใบเสร็จ 7 Eleven

สะสมใบเสร็จ 7 Eleven

สะสมใบเสร็จ 7 Eleven ยอดซื้อโอวัลตินสมาร์ทยูเอชทีรสใดก็ได้ ครบ 89 บาท ฟรี กล่องดินสอพี่สมาร์ท ร่วมกิจกรรม ได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562

เงื่อนไขกิจกรรม

สะสมใบเสร็จที่มียอดซื้อโอวัลตินสมาร์ทรสใดก็ได้ครบ 89 บาท  จากร้านเซเว่น  อีเลฟเว่น  (7 Eleven) รับฟรีกล่องดินสอพี่สมาร์ท 1 ชิ้น

1. กิจกรรมและผู้จัดกิจกรรม
กิจกรรม “สะสมใบเสร็จมียอดซื้อโอวัลตินสมาร์ทยูเอชทีรสใดก็ได้ครบ 89 บาท จากร้านจากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น (7 Eleven)   รับฟรี กล่องดินสอพี่สมาร์ท 1 ชิ้น “ (ต่อไปนี้เรียกว่า “กิจกรรม”) ได้จัดขึ้นโดย บริษัท เอบีฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้จัดกิจกรรม”)

2. กติกาการร่วมสนุก
2.1 ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกกิจกรรมนี้ได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกโดยการสะสมใบเสร็จที่มียอดซื้อโอวัลตินสมาร์ทยูเอชทีรสใดก็ได้ครบ 89 บาทจากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น (7 Eleven)   เพื่อแลกของรางวัล สามารถสะสมใบเสร็จได้ จำนวนของรางวัล 1,800 ชิ้น  พร้อมเขียน ชื่อ นามสกุล ลงบนใบเสร็จ จากนั้นส่งรูปใบเสร็จ พร้อมกรอกข้อมูล ชื่อ นามสกุล, ที่อยู่สำหรับจัดส่งของรางวัล เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก ข้อมูลของลูกค้าที่ร่วมสนุก (ผู้ปกครอง, เด็ก, คุณครู หรืออื่นๆ)  ซึ่งมีแบบฟอร์มในไลน์บัญชีทางการ( Line official account ): ovaltinesmart เท่านั้น
2.2 ผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขข้างต้น ถือว่าได้ให้ความยินยอมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมแลกของรางวัลตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ทุกประการ และผู้จัดกิจกรรมจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยรูปถ่าย ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ชื่อในบัญชีโซเชียลมีเดียนั้น ๆ รูปและ Caption คำบรรยายรูปภาพที่ส่งประกวด รูป และ/หรือข้อมูลอื่น ๆ ของผู้ร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะสามารถระบุตัวผู้ร่วมกิจกรรมได้โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม ("ข้อมูลส่วนบุคคล") ที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้ให้หรือเปิดเผยในการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ผู้จัดกิจกรรมและหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้ใช้ในการดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จ รวมถึงโฆษณาและประชาสัมพันธ์และอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ไปใช้ในสื่อต่าง ๆ ได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อปฏิบัติตามกิจกรรมประกวดภาพถ่าย และกิจกรรมอื่นใดในลักษณะเดียวกันนี้ และ/หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้จัดกิจกรรมตามที่ผู้จัดกิจกรรมเห็นสมควร และผู้ร่วมกิจกรรมตกลงไม่คิดค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าตอบแทนแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ผู้จัดกิจกรรมจะเก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมไว้จนกว่าการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมประกวดภาพถ่าย และกิจกรรมอื่นใดในลักษณะเดียวกันนี้จะสิ้นสุดลง โดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเข้าถึง ขอสำเนา แก้ไข ขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการอัตโนมัติ คัดค้าน ลบหรือทำลาย ระงับการใช้ ขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดรวมถึงร้องเรียนได้ โดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อผู้จัดกิจกรรมได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนเอกสารนี้

3. ระยะเวลากิจกรรม
3.1 ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมสนุกกิจกรรมนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 0.01 น. จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23.59 น.
3.2 การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นเด็ดขาด และเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี ผู้จัดกิจกรรมถือว่าผู้ร่วมรายการทุกท่านได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการแลกของรางวัลนี้ทุกประการ หากผู้จัดกิจกรรมได้รับผลจากกฎหมายหรือได้รับคำสั่งจากหน่วยงานใดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อันมีผลให้จำต้องเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการร่วมกิจกรรมดังกล่าว ผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการร่วมกิจกรรมนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. ของรางวัล
รายละเอียดของของรางวัลมีดังนี้  กล่องดินสอพี่สมาร์ทพร้อมดินสอ 1 แท่งและยางลบ1 ชิ้น มูลค่า 79 บาทต่อชิ้น จำนวน 1,800 ชิ้น รวมมูลค่ารวม 142,200 (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีคุณภาพ และราคาเทียบเท่า หรือใกล้เคียงกับของรางวัลข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า
4.1 ใบเสร็จที่ทียอดซื้อโอวัลตินสมาร์ทรสใดก็ได้ มูลค่า 89 บาท สามารถแลกรับรางวัลกล่องดินสอพี่สมาร์ท 1 รางวัล มูลค่า 79 บาท (เจ็ดสิบเก้าบาท) โดยมีของรางวัลจำนวน 800 ชิ้น

5. การรับของรางวัล
5.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องทำการยืนยันสิทธิแลกรางวัลด้วยตนเอง โดย กดแลกคะแนนสะสมตามกำหนดเพื่อแลกของรางวัลผ่านไลน์ และต้องแจ้งยืนยันชื่อ, เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่สำหรับจัดส่งของรางวัล ตามวันและเวลาที่กำหนดในกิจกรรม หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องการยืนยันสิทธิแต่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดข้างต้น ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านดังกล่าวสละสิทธิ์ในการแลกของรางวัลในรอบนั้นทันที
5.2 หลังจากการยืนยันตัวตนครบถ้วน ผู้จัดกิจกรรมจะจัดส่งของรางวัลตามการยืนยันแลกของรางวัล ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางไปรษณีย์ โดยจัดส่งให้ตาม ชื่อและที่อยู่ที่ผู้ได้แจ้งให้ผู้จัดกิจกรรมทราบในช่วงของการยืนยันสิทธิ์ ภายใน 45 วันทำการผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิในการจัดส่งให้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากของรางวัลถูกตีกลับเพราะที่อยู่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้จัดกิจกรรมไม่มีหน้าที่ต้องจัดส่งของรางวัลให้ผู้แลกรับของรางวัลอีกแต่อย่างใด และถือว่าผู้ชนะรางวัลคนดังกล่าวสละสิทธิในการร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลในรอบดังกล่าว
5.3 หากเลยกำหนดเวลาอายุของคะแนนสะสมและ/หรือการแลกของรางวัลในระบบ ทางบริษัทของสงวนสิทธิในการดำเนินการตัดคะแนนที่หมดอายุตามความเหมาะสม

6. เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
6.1 ผู้ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และมีที่อยู่อาศัยในประเทศไทย
6.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีบัญชีโซเชียลมีเดีย เป็นของตนเอง คือไลน์ LINE
6.3 ขอสงวนสิทธิในพิจารณาของรางวัลสำรองไว้ ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงของรางวัล สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6.4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโอนคะแนนหรือสิทธิการรับของรางวัลให้กับบุคคลอื่นได้
6.5 ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ
6.6 รูปที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดทางผู้จัดกิจกรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการนำรูปมาใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ภายใต้บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนใดๆ เป็นการตอบแทนแต่อย่างใด
6.7 รูปของรางวัลที่ปรากฏในข่าวประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ โฆษณา บรรจุภัณฑ์หรืออื่นใดนั้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเพื่อการโฆษณาเท่านั้น ของรางวัลจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6.8 คำตัดสินของผู้จัดกิจกรรมคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และผูกพันกิจกรรม และของรางวัลต่างๆ โดยไม่สามารถโต้แย้งได้
6.9 ผู้ร่วมกิจกรรม ถือว่าได้ให้ความยินยอมให้ผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิอย่างเด็ดขาดในการพิมพ์และ/หรือเผยแพร่รายชื่อ รูปถ่าย ของผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ธุรกิจทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต โดยไม่ต้องบอกกล่าวใดๆ ต่อผู้ร่วมกิจกรรม และผู้ร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิในการร้องขอกรรมสิทธิ หรือค่าตอบแทนในรูปแบบใดๆ ก็ตาม
6.10 ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขในกติกาต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า
6.11 หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฎิบัติตามกฎและข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป และมีสิทธิเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา และการให้รางวัลตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้
6.12 ผู้จัดกิจกรรมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย จำนวน 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ และค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวกับรางวัลให้แก่ผู้ชนะรางวัล
6.13 หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ “ผู้จัดกิจกรรม” โทร. 02-7424330 ในวันและเวลาทำการ